Jalan Masjid Basyaruddin,Bogem, GurahTimur Masjid Basyaruddin Bogem

Kediri