Hadirilah Kajian dengan Tema :

"Pembahasan Kitab Riyadhush Sholihin"